Giấy phép xây dựng có thời hạn cũng là một trong những điều kiện để cấp “sổ đỏ”

Tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn chi tiết Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ 8/2/2021, giấy phép xây dựng có thời hạn cũng là một trong những điều kiện để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung cho một số nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013. Điều đặc biệt là theo quy định mới tại Nghị định 148/2020, Chính phủ đã chấp thuận giấy phép xây dựng có thời hạn cũng là một trong những điều kiện để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trong khi đó, Điều 31 Nghị định 43/2014 quy định một trong những điều kiện để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là phải có giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Cụ thể, Nghị định 148/2020/CĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 31 như sau: “Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 35 của Nghị định 148 cũng được bổ sung thêm nội dung tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu trong các trường hợp sau:

Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng;

Tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Hạ Vy

Theo Kinh doanh & Phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *